Vol343女神杨晨晨sugar阳朔旅拍格子JK短裙秀完美身材诱惑64P杨晨晨画语界

Vol343女神杨晨晨sugar阳朔旅拍格子JK短裙秀完美身材诱惑64P杨晨晨画语界

 右手属三阴,三阴用事,以阴在上而阳在下,当以立极之¤¥卦喻之。河间以前所论者真中风也。

以附子辛热补先天真阳,甘草味甘补后天脾土,火生土而中气可复,土覆火而火得久存,故久病之恶寒可以痊愈。 张子和讥巢氏始分病派,反失其本,引《内经》三阳结为隔,三阳解作大肠小肠膀胱,又引少阳所至为呕涌溢,食不下,又引肝移寒于心为狂膈中,又引人迎四盛以上为格,且言膈亦当为格,则似知噎膈进为关格,何不以三阳之结,为人迎三盛,病在阳明之证,少阳所至,肝移寒于心,为人迎一盛,病在少阳,及一阳发病,其传为膈之证,而反谓三阳乃大肠小肠膀胱,未符经旨。

夫咳嗽、喘促一症,原有外感内伤之别。刘守真以呕涌溢,食不下,火气炎上,胃膈热甚,专主于热,是关格噎膈反胃呕吐之不分也。

 窃念人禀二气以立命,风、寒、饮食,一切俱要谨慎,惟恐疏虞,以致外邪深入,有戕生命,独于此痘,何不避之,而偏要使之从鼻窍以入内,明明叫出痘,何尝是痘一定要出哉?沈存中治瘴用七枣汤,正与此同,亦一服而愈,有用术附汤而病益甚,盖术附相济,能固热气,不能发散,惟附子一味为最妙。

 又六元正纪大论曰:木郁之发,太虚埃昏,云物以扰,大风乃至。夫阳虚自汗者,是卫外之阳不足,而不能统卫外之血液也,大象从¤|;盗汗为阴虚,是阴不足,而阴中之火浮于外,血亦随之外出,大象从¤¥。

气不足之疮,即阴症,必由阳不化阴而成,法当大补元阳,方用桂枝汤倍桂,加麦芽、附子、香附主之。 此《伤寒论》所以应万变于无穷。

Leave a Reply